Hospodaření

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice.
Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách.
Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.

Podle § 28a zák. č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme rozpočet Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, na rok 2017, týkající se provozních příjmů a výdajů.
Součástí zveřejněného rozpočtu nejsou náklady na mzdové prostředky zaměstnanců (platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, apod.), které jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina a závazné ukazatele organizace obdrží.
Zveřejněno 22.03.2017, aktualizováno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejňována rozpočtová opatření (změny rozpočtu) obce Petrovice po jejich schválení zastupitelstvem obce popř. předsedou finančního výboru.
Zveřejněno 23.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.4.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.6.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 21.8.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 27.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Na svém zasedání dne 29.12.2016 Zastupitelstvo obce Petrovice projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Petrovice na období 1.1.2018 - 31.12.2020.
Zák. č. 24/2017 Sb. novelizoval zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti bylo na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16.2.2017 projednáno, že tento rozpočtový výhled je střednědobým výhledem rozpočtu dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb.
Zveřejněno 22.2.2017, zapsala Helena Moudrá

Na 17. zasedání zastupitelstva obce Petrovice byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017 byl schválen takto:
jsou předpokládány příjmy roku 2017 ve výši 4.760.900,-- Kč, k použití jsou rozpočtovány finanční prostředky z kladného hospodaření předchozích let tj. převod zůstatku na bankovních účtech obce k 31. 12. 2016 v celkové výši 12.400.000,-- Kč (pol. 8115), celkem jsou rozpočtovány výdaje 17.160.900,-- Kč.
Zveřejněny jsou také závazné ukazatele rozpočtu obce.
Zveřejněno 25.01.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněn Závěrečný účet za rok 2015 obce Petrovice tj. souhrnné údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a výkazy finančního hospodaření zřízené právnické osoby Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2015 - 31.12.2015.
Závěrečný účet bude projednán na 14. zasedání zastupitelstva obce Petrovice.
Občané mohou podávat k němu připomínky písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Informační portál Ministerstva financí MONITOR umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací.
http://monitor.statnipokladna.cz/2015/
Zveřejněno 10.06.2016, zapsala Helena Moudrá

Na zasedání zastupitelstva obce Petrovice byl dne 29. 12. 2015 projednán a schválen rozpočet obce na rok 2016.
V roce 2016 obec předpokládá příjmy ve výši 4.386.500,-- Kč.
Obec rozpočtovala výdaje ve výši 14.886.500,-- Kč. Rozdíl tvoří převod zůstatků bankovních účtů obce k 31.12.2015, který byl při sestavování rozpočtu předpokládán ve výši 10.500.000,-- Kč.
Zůstatek je rozpočtován převážně v rámci nespecifikovaných rezerv, k opravě místních komunikací a plánovaných investičních výdajů.
Projednán a schválen byl rovněž rozpočtový výhled na období 01.01.2017 - 31.12.2019.