Zastupitelstvo obce Petrovice

Dle zákona č. 159/2006 Sb., předkládají starosta a místostarosta obce Čestné prohlášení týkající se nabytí majetku, příjmů, darů a závazcích a to v termínu do 30.6. následujícího roku.
Občanům jsou tyto prohlášení k nahlédnutí na základě žádosti - viz příloha.
Úplné znění zákona č. 159/2006 Sb. je k dispozici např. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-159.
Zveřejněno 12.7.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány zápisy ze Zasedání zastupitelstva obce Petrovice roku 2017.
Zápisy jsou zveřejňovány v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 16.03.2017, aktualizováno 2.5.2017, aktualizováno 30.6.2017, aktualizováno 20.9.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnována usnesení Zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních zastupitelstva obce v roce 2017.
Usnesení jsou zveřejňována v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 16.3.2017, aktualizováno 2.5.2017, aktualizováno 30.6.2017, aktualizováno 20.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno
zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice.
Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna situace studie řešení přeložky silnice III/40510, která je v převážné míře řešena na území obce Petrovice, včetně podélného profilu stavby a vyjádření pověřených členů zastupitelstva obce Petrovice k návrhu řešení a návrhu podpisu společného prohlášení.
Rovněž je zveřejněna časová osa jednání mezi obcí Petrovice a Krajem Vysočina. Mimo těchto jednání se uskutečnily i schůzky dotčených obcí a firem průmyslové zóny Okříškách a Nové Vsi.
Zveřejněno 11.04.2016, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice roku 2016.
Zápisy jsou zveřejňovány v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 21.3.2016, aktualizováno 27.5.2016, aktualizováno 25.7.2016,aktualizováno 18.10.2016, aktualizováno 30.11.2016, aktualizováno 11.1.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány usnesení zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních zastupitelstva obce v roce 2016.
Usnesení jsou zveřejňována v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 21.3.2016, aktualizováno 27.5.2016, aktualizováno 25.7.2016, aktualizováno 18.10.2016, aktualizováno 30.11.2016, aktualizováno 11.1.2017,
zapsala Helena Moudrá

V příloze jsou zveřejněna usnesení přijatá zastupitelstvem obce Petrovice na svém 7. zasedání konaném dne 09.06.2015, která se týkají plánované výstavby přeložek silnic na katastrálním území Petrovice u Třebíče.
Zveřejněno 16.6.2015, zapsala Helena Moudrá

Na základě usnesení zastupitelstva obce Petrovice ze dne 5.5.2015 bylo zadavateli projektové dokumentace Kraji Vysočina, zpracovateli projektové dokumentace firmě TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, a plánovanou stavbou dotčeným obcím zasláno písemné vyjádření k předloženému návrhu výstavby silniční sítě v k.ú. Petrovice u Třebíče. Tento dopis vč. příloh, které tvoří námi předložený návrh trasy silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice, zveřejňujeme.
Zveřejněno 16.6.2015, zapsala Helena Moudrá

Usnesením zastupitelstva obce Petrovice ze dne 9.6.2015 bylo Ing. Zdeňku Jeřábkovi, Mgr. Petru Padrnosovi a Ing. Janu Kuthanovi - členům zastupitelstva obce Petrovice, kteří jsou pověřeni jednáním ve věci plánované výstavby silniční sítě na území obce Petrovice, uloženo odeslání veřejného stanoviska Ing. Liboru Jouklovi - náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku kraje a Zdeňku Ryšavému - starostovi městyse Okříšky, ve věci plánované výstavby silniční sítě na území obce Petrovice formou veřejného dopisu.
Tento dopis zveřejňujeme v příloze.