Zastupitelstvo obce Petrovice

V přílohách jsou průběžně zveřejnována usnesení Zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních zastupitelstva obce v roce 2017.
Usnesení jsou zveřejňována v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 16.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno
zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice.
Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány zápisy ze Zasedání zastupitelstva obce Petrovice roku 2017.
Zápisy jsou zveřejňovány v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna situace studie řešení přeložky silnice III/40510, která je v převážné míře řešena na území obce Petrovice, včetně podélného profilu stavby a vyjádření pověřených členů zastupitelstva obce Petrovice k návrhu řešení a návrhu podpisu společného prohlášení.
Rovněž je zveřejněna časová osa jednání mezi obcí Petrovice a Krajem Vysočina. Mimo těchto jednání se uskutečnily i schůzky dotčených obcí a firem průmyslové zóny Okříškách a Nové Vsi.
Zveřejněno 11.04.2016, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice roku 2016.
Zápisy jsou zveřejňovány v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 21.3.2016, aktualizováno 27.5.2016, aktualizováno 25.7.2016,aktualizováno 18.10.2016, aktualizováno 30.11.2016, aktualizováno 11.1.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou průběžně zveřejnovány usnesení zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních zastupitelstva obce v roce 2016.
Usnesení jsou zveřejňována v upravené formě dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zveřejněno 21.3.2016, aktualizováno 27.5.2016, aktualizováno 25.7.2016, aktualizováno 18.10.2016, aktualizováno 30.11.2016, aktualizováno 11.1.2017,
zapsala Helena Moudrá

Na základě usnesení zastupitelstva obce Petrovice ze dne 5.5.2015 bylo zadavateli projektové dokumentace Kraji Vysočina, zpracovateli projektové dokumentace firmě TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, a plánovanou stavbou dotčeným obcím zasláno písemné vyjádření k předloženému návrhu výstavby silniční sítě v k.ú. Petrovice u Třebíče. Tento dopis vč. příloh, které tvoří námi předložený návrh trasy silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice, zveřejňujeme.
Zveřejněno 16.6.2015, zapsala Helena Moudrá

Usnesením zastupitelstva obce Petrovice ze dne 9.6.2015 bylo Ing. Zdeňku Jeřábkovi, Mgr. Petru Padrnosovi a Ing. Janu Kuthanovi - členům zastupitelstva obce Petrovice, kteří jsou pověřeni jednáním ve věci plánované výstavby silniční sítě na území obce Petrovice, uloženo odeslání veřejného stanoviska Ing. Liboru Jouklovi - náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku kraje a Zdeňku Ryšavému - starostovi městyse Okříšky, ve věci plánované výstavby silniční sítě na území obce Petrovice formou veřejného dopisu.
Tento dopis zveřejňujeme v příloze.

V příloze jsou zveřejněna usnesení přijatá zastupitelstvem obce Petrovice na svém 7. zasedání konaném dne 09.06.2015, která se týkají plánované výstavby přeložek silnic na katastrálním území Petrovice u Třebíče.
Zveřejněno 16.6.2015, zapsala Helena Moudrá

V příloze jsou zveřejněna usnesení přijatá zastupitelstvem obce Petrovice na svém 6. zasedání konaném dne 05.05.2015, která se týkají plánované výstavby přeložek silnic na katastrálním území Petrovice u Třebíče.
Zveřejněno 12.05.2015, zapsala Helena Moudrá
Informace je doplněna o návrh trasy v grafické podobě.