Obecní úřad

Informace o zahájení celorepublikové informační kampaně zaměřené na podporu nákupu českých potravin, podporu českého zemědělství a potravinářství našeho venkova.

Informace o televizním spotu, který se věnuje bezpečnosti silničního provozu a web. stránkách www.ochranaobyvatel.cz, kde jsou rady o chování a činnosti při vzniku mimořádných situacích.  

Informační kampaně jsou podporovány krajem Vysočina.

Číst více

Připomínáme vlastníkům lesů povinnost ohlásit pálení klestů na krajské operační středisko HZS kraje Vysočina a to na telefonní linku 950270102-107. Nově lze tuto povinnost splnit i prostřednictvím internetu na stránkách http://www.hasici-vysocina.cz/.

Příloha: Úplná informace HZS kraje Vysočina, odd. prevence ÚO Třebíč ze dne 29.01.2008.

Číst více

Porucha veřejného osvětlení v části obce není způsobena běžným výpadkem jističe v rozvodné skříni. Z uvedeného důvodu není možné ihned závadu odstranit a na zajištění odstranění závady se pracuje.

Děkujeme občanům za pochopení.

Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice

Číst více

Řidičské průkazy vydanéod 01. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni

vyměnit do 31. prosince 2010.

Výměnu řidičských průkazů pro držitele s trvalým pobytem v obci Petrovice zajišťuje Městský úřad v Třebíči, budova Masarykovo nám 116/6, tel.: 568805111, 568805310. 

Podrobnější informace - viz. přiložený leták.

Číst více

Z důvodu zajištění konsolidace mezi veřejnými rozpočty se schválený rozpočet obce na rok 2008, který projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 18.10.2007, zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 600,-- Kč. Jedná se o zvýšení položky rozpočtové skladby 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV, která je stanovena dle zák. č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu pro rok 2008, schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 05.12.2007.

Číst více
V příloze je zveřejněno úplné znění vyhlášky Finančního úřadu v Třebíči č.j. 4738/08/330910/3184 ze dne 16.01.2008 o uložení daňové písemnosti pro adresáta Zdeňka Mirovkého, trvale bytem Petrovice č.p. 26.
Číst více

Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.

Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjímkou občanských průkazů vydaných občanům, kteří jsou narozeni před 01. lednem 1936.

O výměnu občanských průkazů žádejte v průběhu celého roku. Vyhnete se delším čekacím lhůtám na konci roku. Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je bezplatná.

Číst více
V přílohách je zveřejněn celý zápis včetně usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice.
Číst více

V rámci daňové reformy zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se upravuje i Zákon o dani z nemovitostí. Některá ustanovení nabývají účinnosti již od 01.01.2008.

Číst více

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

Číst více