Obecní úřad

Podzimní mobilní svoz nebezpečných odpadů se v obci Petrovice uskuteční 27. září 2008 v době od7.50 hod do 8.20 hod.

Vozidlo bude přistaveno na prostranství u budovy staré radnice a hasičské zbrojnice.

Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy nebezpečných odpadů:

akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií atd., zářivky, výbojky, televizory a rádia v nedemontovaném stavu, pneumatiky z osobních vozidel bez disků, ledničky.

Číst více

Vakcinace je v rámci celostátního nařízeni Státni veterinární správy povinná pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz od věku 3 měsíců.

Vakcinaci zvířat budou zajišťovat soukromí veterinární lékaři, kteří obdrží od příslušných okresních inspektorátů vakcínu.

Vakcinovat se začne po 25.8.2008.

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Vyhlášky o uložení daňové písemnosti Č.j. 99513/08/330960/6886 pro pana Mojmíra Dobrovolného, Petrovice 36.

Zveřejněno: 07.08.2008

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterým se mění OZV č. 1/2004 - Požární řád obce.

Změna je provedena v návaznosti na změny požárního poplachového plánu kraje Vysočina.

Číst více

V souladu s usnesením zastupitelstva obce Petrovice č. 13, bod 8. písm. e) ze dne 27.03.2008 byly vytvořeny návrhy znaku pro obec Petrovice.

Předložené prvotní návrhy projednali členové zastupitelstva obce Petrovice na svém 16. zasedání dne 31.07.2008.

Návrhy jsou předkládány občanům obce Petrovice k posouzení a připomínkám.

Případné podněty, návrhy a připomínky přijímá Obecní úřad v Petrovicích do 10. září 2008.

Zveřejněno: 01.08.2008  

Číst více

Stavební povolení "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, SO 102 Cyklostezky 1. ETAPA".

Úplný text veřejné vyhlášky Č.j. OD 9515/2006-26907/08/Bu je přílohou této informace.

Zveřejněno 01.08.2008                                    

Zveřejnila: Helena Moudrá - referentka OÚ Petrovice 

Číst více

Oznámení úplné výluky drážní dopravy na trati č. 240 v úseku Brno - Horní Heršpice - Střelice v noci z 09. na 10. srpna 2008 a informace o provozu 11. srpna 2008

Úplná a podrobná informace - viz. příloha.  Zveřejněno: 31.07.2008 

Oznámením dne 01.08.2008 byla výše uvedená výluka drážní dopravy zrušena.

Úplná a podrobná informace - viz. příloha.  Zveřejněno: 01.08.2008

Doplnění - viz. příloha. Zveřejněno: 06.08.2008

Číst více

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které se koná ve čtvrtek 31.07.2008 v 19:00 hodinv zasedací místnosti v I. patře budovy OÚ v Petrovicích

Hlavní body programu:

Číst více

V přílohách je zveřejněna úplná informace Českých drah, a.s., Krajského centra osobní dopravy Brno, o nepřetržité výluce drážní dopravy na tratích č. 240 a 244 (úsek Brno - Horní Heršpice - Střelice) ve dnech:

27.až 31. července 2008 a 24. až 28. srpna 2008, v jejímž důsledku je zavedena náhradní autobusová doprava.  

Číst více

V příloze jsou uvedeny informace o výlukách traťové koleje na železniční trati č. 240 Brno - Jihlava v 28. týdnu r. 2008, v jejichž důsledku je zavedena náhradní autobusová doprava.

Číst více