Úřední deska

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání konaném dne 14.9.2017 usneslo vydat dodatek č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice.
Dodatek č. 1 upravuje (doplňuje) využívání kontejnerů na tříděný odpad, které byly v obci nově umístěny. Jedná se o kontejner na oděvy, obuv a textil a dva kontejnery na kovy.
Upozorňuje občany, že nedodržování obecně závazných předpisů je považováno za přestupek a může být postihováno.

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Obecního úřadu Petrovice, spisu č.j. 274/2017.
Zveřejněno 20.11.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti Obecního úřadu Petrovice, spisu č.j. 274/2017.
Zveřejněno 14.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Starosta obce Petrovice v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů, minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 pro volební okrsek č. 1.
Zveřejněno 9.11.2017, zapsala Helena Moudrá

MAS Podhorácko zveřejnilo výzvy o dotace z Integrovaného regionálního programu (IROP) a to:
výzva č.1 - Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku (aktivity Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava)
výzva č.2 - Komunitní centra - místa života (aktivita Rozvoj komunitních center)
výzva č.3 - Zázemí sociálních podniků (aktivita Sociální podnikání)
Na následujících odkazech naleznete bližší informace:
http://www.podhoracko.eu/1-vyzva-ruznoroda-a-nbsp-bezpecna-doprava-na-po...
http://www.podhoracko.eu/2-vyzva-komunitni-centra-mista-zivota/ms-2985/p...

MAS Podhorácko oznamuje konání pléna společnosti, které se koná 23.11.2017 v 16.00 hodin v jídelně ZŠ Okříšky a je veřejné.
Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 8.11.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, č.j. 66595/2017-MZE-16212, spis. zn.: ST15092/2012-16212, ze dne 7.11.2017, kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31.03.2018.
Zveřejněno 7.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2018 je zveřejněn v příloze.
Návrh rozpočtu bude projednán na valné hromadě DSO, která se uskuteční 28.11.2017.
Dle § 39 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb. svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za volební okrsek 1 v obci Petrovice jsou zveřejněny v příloze.
Zveřejněno 21.10.2017, zapsala Helena Moudrá
Výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách zpracovatele Českého statistického úřadu https://www.volby.cz/ - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2017. Výsledky za obec: https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=10&xobec=591360&xv....
Aktualizováno 23.10.2017, zapsala Helena Moudrá

Na svém 21. zasedání Zastupitelstvo obce schválilo Opatření č. 1/2017 a současně zrušilo Nařízení č. 1/2016, kterými stanovuje pravidla pro značení sběrných nádob na směsný komunální odpad v obci Petrovice.
Opatření je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 22.9.2017, zapsala Helena Moudrá