Úřední deska

V příloze je zveřejněn program Valné hromady svazku obcí Zásobování vodu se sídlem v Okříškách, která se koná 8. června 2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky od 17.00 hodin.
Zveřejněno 23.5.2017, zapsala Helena Moudrá

Podkladové materiály k projednání Valnou hromadou svazku obcí Zásobování vodu se sídlem v Okříškách týkající se hospodaření svazku v roce 2016 je zveřejněno v přílohách.
Zveřejněno 23.5.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněno Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2016 dle cenových předpisů a dle § 36 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, provozovatele vodovodu - VAS, a.s., divize Třebíč.
Zveřejněno 27.04.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněno Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného za rok 2016 dle cenových předpisů a dle § 36 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, provozovatele kanalizace - obce Petrovice.
Zveřejněno 27.04.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Jihlava, č.j.: 833209/17/2900-11460-304013, týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2017.
Zveřejněno 21.4.2017, zapsala Helena Moudrá

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice.
Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách.
Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.

Podle § 28a zák. č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme rozpočet Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, na rok 2017, týkající se provozních příjmů a výdajů.
Součástí zveřejněného rozpočtu nejsou náklady na mzdové prostředky zaměstnanců (platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, apod.), které jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina a závazné ukazatele organizace obdrží.
Zveřejněno 22.03.2017, zapsala Helena Moudrá

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno
zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice.
Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá