Úřední deska

E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy elektrické energie oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na této soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Petrovice dne 25.09.2017 (pondělí) od 8.00 do 12.30 hodin a dne 05.10.2017 (čtvrtek) od 10.00 do 14.00 hodin.
Dne 25.09.2017 se vypnutí týká celé obce kromě části Baráky a Zemědělského družstva.
Dne 05.10.2017 se vypnutí týká v době od 10.00 do 12.00 hodin části obce Baráky a
od 12.00 do 14.00 hodin části napájené z trafostanice Novotnova mlýna.
Zveřejněno 18.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydalo veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Veřejná vyhláška č.j. 55197/2017-MZE-16212 je zveřejněna v příloze.
Zveřejněno 15.09.2017, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněn Exekuční příkaz č.j. 108 EX 04961/17-026 vydaný soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou, Exekutorský úřad Plzeň - město, pověřeným provedením exekuce prodejem nemovitosti č.p. 27 v obci Petrovice povinné Moniky Zemanové. Exekuční příkaz je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 11.09.2017, zapsala Helena Moudrá

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Jihlava, zveřejňuje seznam pozemků k 1. 8. 2017, kde jsou vlastníci nedostatečně identifikováni. Zveřejněn je také postup k řešení této záležitosti.
Zveřejněno 11.9.2017, zapsala Helena Moudrá

Starosta obce Petrovice podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci pro volby konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
V obci Petrovice je jeden volební okrsek se sídlem Obecní úřad Petrovice, zasedací místnost v I.N.P., Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21 Okříšky.
Zveřejněno 30.08.2017, zapsala Helena Moudrá

Starosta obce Petrovice v souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů, minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 pro volební okrsek č. 1 v obci Petrovice.
Zveřejněno 21.8.2017, zapsala Helena Moudrá

K hydrologické situaci na území obcí v působnosti Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, bylo tímto úřadem dne 12.7.2017 vydáno Upozornění a výzva, č.j. OŽP 47317/17 - SPIS OŽP 8982/2017/Kr, které je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 13.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice.
Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách.
Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.