Úřední deska

V příloze je zveřejněno rozhodnutí vč. přílohy vydávané veřejnou vyhláškou o umístění stavby a stavební povolení "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu Petrovice č.p. 7" stavebníka Ladislava Skryji, IČ: 62857282, vydané úřadem městyse Okříšky, stavebním úřadem, dne 13.7.2017, spis. zn.: UMOK/SU-1447/15-D.
Zveřejněno 17.7.2017, zapsala Helena Moudrá

K hydrologické situaci na území obcí v působnosti Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, bylo tímto úřadem dne 12.7.2017 vydáno Upozornění a výzva, č.j. OŽP 47317/17 - SPIS OŽP 8982/2017/Kr, které je zveřejněno v příloze.
Zveřejněno 13.7.2017, zapsala Helena Moudrá

Dražební vyhláška

V příloze je zveřejněna dražební vyhláška (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) vydaná Exekutorským úřadem Praha 2, č.j. 002 EX 706/15-60, dne 01.06.2017.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím a to pozemku p.č. st. 54 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 18 - zahrada v k.ú. Petrovice u Třebíče, v obci Petrovice.
Zveřejněno 2.6.2017, zapsala Helena Moudrá

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí pro komunální služby je zveřejněn v příloze a na internetových stránkách svazku http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/, kde jsou zveřejněny další dokumenty týkající se hospodaření tohoto svazku obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady dne 23.3.2017.

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice.
Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách.
Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.
Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
Závěrečný účet obce Petrovice bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017.

Podle § 28a zák. č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme rozpočet Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, na rok 2017, týkající se provozních příjmů a výdajů.
Součástí zveřejněného rozpočtu nejsou náklady na mzdové prostředky zaměstnanců (platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, apod.), které jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina a závazné ukazatele organizace obdrží.
Zveřejněno 22.03.2017, aktualizováno 02.05.2017, zapsala Helena Moudrá

Dne 30.1.2017 bylo na úředních deskách Kraje Vysočina a obce Petrovice zveřejněno
zahájení zjišťovacího řízení k záměrům staveb silnic Kraje Vysočina, které se v podstatné míře dotýkají území obce Petrovice.
Vyjádření obce Petrovice odeslaná v zákonném termínu zveřejňujeme v příloze.
Zveřejněno 16.03.2017, zapsala Helena Moudrá

V přílohách jsou zveřejněny materiály týkající se hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs v roce 2016 - závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejněno 24.2.2017, zapsala Helena Moudrá

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejňována rozpočtová opatření (změny rozpočtu) obce Petrovice po jejich schválení zastupitelstvem obce popř. předsedou finančního výboru.
Zveřejněno 23.2.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 30.3.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.4.2017, zapsala Helena Moudrá
Aktualizováno 28.6.2017, zapsala Helena Moudrá