Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Zveřejněno dne 04. října 2021

V příloze je zveřejněna Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Osvobození, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Podrobné informace a informace k postupům pro zápis krajinného prvku jsou zveřejněny v příloze: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/inf-dnv-uplatneni-osvoboz-par4-odst1-k-zdan-obd-2022-11591.    

Zveřejnila: Helena Moudrá