Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 27. ledna 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 10.01.2022 veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy č. j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, v době od 1.4.2022 do 31.3.2023 z důvodu pracovních míst žadatele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč.

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 5.1.2022 obdržela obec Petrovice žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 5 uvedeného zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytnutí informace je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je poskytovatelem informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 18 povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti dle tohoto zákona.  

Výroční zpráva za rok 2021 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 541/2020, o odpadech, vydalo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.12.2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Petrovice.

OZV č. 3/2021 nahrazuje OZV č. 1/2016 ze dne 30.6.2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 14.9.2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice.  

Obecně závazná vyhláška včetně přílohy (mapového podkladu) je zveřejněna v příloze.

Do hromad...

Číst více

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, veřejnou vyhláškou informuje, že návrh Územního plánu Petrovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22.12.2021 do 07.02.2022 na tomto odboru, kancelář č. B 313, se sídlem Karlovo nám. 104/55, Třebíč. Dálkovým přístupem je zveřejněn na webové stránce www.trebic.cz zde: https://www.trebic.cz/uzemni-plan-petrovice/d-52578/p1=14027.

Veřejná vyhláška Městského úřadu Třebíč, zn.: ORÚP 99501/21 - SPIS 6906/2020/KL, ze dne 17.12.2021, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat dne 21.12.2021 (úterý) od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2021 se bude konat dne 14.12.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách, Jihlavská 1, se uskuteční 16. prosince 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu jednání.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření svazku obcí Zásobování vodou Okříšky, Jihlavská 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022 - 2026.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály budou schvalo...

Číst více