Úřední deska

Ředitelka Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice 68, oznamuje, že zápis dětí do tohoto školského zařízení pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí a informace k zápisu poskytuje ředitelka Eva Vavrušová, tel.: 739455253, e-mail: mspetrovice.trebic@seznam.cz.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013 týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2018 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

V příloze je zveřejněna Výzva stavebníkovi Ladislavu Skryjovi, IČO: 62857282, k doplnění údajů a podkladů žádosti na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, ze dne 13.4.2018, č.j.: UMOK/SU-0724/2018-D.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Okříšky, zveřejnil upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky a termín oznámení o konání veřejného projednání, které se uskuteční 16.5.2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky v zasedací místnosti zastupitelstva. K veřejnému projednání je přizván Městys Okříšky, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Okříšky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, kde obec Petrovice bude budoucím oprávněným k pozemku p.č. 225/3 v k.ú. Petrovice u Třebíče pro stavbu "Petrovice - Obec: rozšíření kabelové sítě VO". 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č.j.: ODKS 12546/18 - SPIS 2177/2018/mj, ze dne 26.03.2018, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci obce Petrovice. Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení B 17 (17m) "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti na železničním přejezdu č. P 3870 ŽKM 58,745.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 108/ EX 04961/17-056 týkající se nemovitosti v obci Petrovice č.p. 27.

Současně zveřejňujeme odkaz, kde je zveřejněno více informací k nemovitosti - např. posudek znalce: https://www.sreality.cz/detail/drazby/dum/rodinny/petrovice--/1864524124#img=1&fullscreen=false.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Starosta obce Petrovice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice 68, PSČ: 675 21 Okříšky, IČ: 70982996.

Požadavky a další informace týkající se konkursního řízení jsou zveřejněny v p...

Číst více

Základní škola Okříšky, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek          6. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školy.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. V případě, že dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, nemusí rodiče s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze vyplnit Žádost o přijetí.

Více informací k zápisu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více