Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, pořádá a zve občany na "Adventní tvoření", které se ukuteční ve středu 28.11.2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Akce je určena široké veřejnosti. Za odborného vedení si účastníci akce vytvoří adventní věnec, svícen nebo jinou sváteční dekoraci k nejkrásnějším svátkům roku. Rostlinný materiál k tvoření bude poskytnut zdarma. Účastníci uhradí pouze použité dekorace, svíčky a jiný potřebný materiál dle vlastního výběru, který bude v široké nabídce k dispozici.

Přijďte a společně příjemně ...

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Návrh rozpočtu na rok 2019 dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs je zveřejněn v příloze.

Dle zák. č. 250/2000 Sb. zveřejní DSO návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná dne 22.11.2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněn úplný zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice a všechna usnesení přijatá na tomto zasedání.

Dokumenty jsou zveřejněny ve formě ochrany osobních údajů.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemku p.č. 1456/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Petrovice u Třebíče, který je oddělen z pozemku p.č. 1456 geometrickým plánem č. 401-40404/2016. Geometrický plán byl vyhotoven na základě zaměření skutečného stavu v území.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, požádal veřejnost prostřednictvím obcí o pomoc při zpracování návrhu Územní studie krajiny ve svém území ORP. A protože krajinu ve svém okolí nejlépe znají její občané, v termínu do 15.11.2018 se všichni můžeme do přípravy tohoto dokumentu zapojit prostřednictvím sdělení svých návrhů v tzv. pocitové mapě: http://www.pocitovemapy.cz/orp-trebic-2018. Navrhnout můžeme např. nová odpočinková místa, místa, kde by bylo vhodné provést výsadbu zeleně nebo doplnit vodní prvky, upozornit na místa, kde je potřeba řešit půdní erozi...

Číst více

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 31.10.2018 složili všichni zvolení členové zákonem předepsaný slib.

Současně na tomto ustavujícím zasedání byli zvoleni starosta a místostarosta obce. Funkci starosty bude vykonávat Mgr. Petr Padrnos, místostarostu Ing. Zdeněk Jeřábek. Svoje funkce budou vykonávat jako neuvolnění.

Ostatními členy jsou: Jiří Března, Pavel Fiala, David Kružík, Jitka Kučerová DiS., Ing. Jan Kuthan, Pavel Nováček, Petra Vyskočilová. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace v Okříškách uzavřena ve dnech 7. - 9. listopadu 2018, přičemž dne 7.11.2018 bude ordinovat v Přibyslavicích beze změny tj. pro neobjednané pacienty v době od 12:00 do 14:30 hodin. 

Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.

Číst více

Výlov rybníku Na Pilce se koná v sobotu 3. listopadu 2018 od 9:00 hodin.

K prodeji budou nabízeni kapři a rybí speciality, kterými se můžete občerstvit ihned na místě.   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru "Přeložka II/405 Okříšky - křižovatka s I/23". Záměr je zveřejněn v informačním systému EIA https://www.cenia.cz/eia, pod kódem záměru VYS950. Písemné vyjádření k oznámení lze zasílat do 29.11.2018 na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více