Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedán...

Číst více

V letošním roce slaví naše obec 800 let první písemné zmínky. Toto významné jubileum oslavíme v sobotu 7. září 2024 celodenní veřejnou akcí, která je spojená se setkáním rodáků obce.

V příloze jsou zveřejněny prvotní informace k této akci - předpokládaný program. Za všechny pořadatele věřím, že o konání akce již nyní budete informovat svoji širší rodinu, přátele, známé a bývalé spolužáky, za což Vám děkujeme.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:   |  Kulturní akce
Číst více

Prodej ovocných stromků v obci se uskuteční 18.3.2024 v době od 12:30 do 13:00 hod a to na prostranství pod kaplí, resp. starou hasičskou zbrojnicí. Prodejcem je firma JUKKA , s.r.o., Ostrožská Nová Ves.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 29.2.2024 s pojízdnou vinotékou.

Tento týden v nabídce Tramín červený za 150,-- Kč (běžně 200,-- Kč) a suchá mladá Mullerka za 90,--Kč (běžně 120,-- Kč).

Vinotéka bude stát v době od 15:00 do 15:15 hodin na prostranství pod kapličkou, resp. starou hasičskou zbrojnicí - č.p. 11.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V současné době probíhají v budově č.p. 68 udržovací stavební práce spočívající v renovaci teracových podlah na chodbách a kamenných schodů schodiště. Práce jsou prováděny za běžného provozu a proto žádáme všechny návštěvníky budovy v prostorách o zvýšenou opatrnost. 

Akce bude spolufinancovaná z dotace Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, v programu Obnova venkova Vysočiny. Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Z technických důvodu bude Místní lidová knihovna Petrovice dne 27.2.2024 uzavřena.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve čtvrtek 29.2.2024 bude z provozních důvodů zrušena odpolední ordinace. Ordinační doba bude přesunuta na dopoledne 8:00 - 11:00 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více