Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněno sdělení o funkci pověřence a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů obce Petrovice, IČ: 00378470, a Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněno Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Stavba, stavební úpravy a přístavba - Modernizace farmy Petrovice" na pozemcích st.pl. 173, 241, parc. č. 1115/2 v katastrálním území Petrovice u Třebíče, vydané Úřadem městyse Okříšky, stavebním úřadem, dne 21.5.2018, č.j.: UMOK/SU-0982/2018-D, spis. zn.: UMOK/SU-0971/2018-D.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 23.5.2018 bude zahájena pravidelná plošná deratizace veřejné kanalizace a pozemků v obci, která potrvá přibližně jeden měsíc.

Více informací o prováděné deratizaci včetně upozornění chovatelům psů je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Místní poplatek ze psů na rok 2018 a platbu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné za rok 2017 budou vybírány účetní obce v kanceláři Obecního úřadu Petrovice ve dnech 16. - 21. května 2018 v době:

  • středa    16. 5. 2018: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
  • čtvrtek   17. 5. 2018: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hodin
  • pátek     18. 5. 2018: 8:00 – 12:00 hodin
  • pondělí  21. 5. 2018: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 20:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. 

Finanční výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, sestavené k 31.12.2017 jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hos...

Číst více

Přesto, že jsou stromy chráněny zákonem před poškozováním a ničením a vlastník je povinen o ně pečovat, neustále se setkáváme s případy jejich zbytečného poškozování, které lze považovat za důkaz lidské bezohlednosti a hlouposti.

Lípy a třešně, které jsou vysázeny nad sportovním areálem u cyklostezky, bezpochyby plní svoji funkci jako každý jiný strom. Produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, zlepšují mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr (souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %), slouží jako biotop. Přistihnete - li ...

Číst více

V přílohách informace je zveřejněn Závěrečný účet za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku za rok 2017. Projednány budou na Valné hromadě DSO dne 7.6.2018.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí - § 39 zák. č. 250/2000 Sb.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 7. června 2018 v 15.00 hodin v zasedací místnosti RM Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, Jihlava.

Zasedání je veřejné. Obec Petrovice v tomto DSO zastupuje místostarosta obce Mgr. Petr Padrnos.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 3. června 2018 projede naší obcí cyklistický peloton veřejné cyklotour Na kole dětem. Jedná se o 9. ročník sportovně charitativního projektu zaměřeného na pomoc dětem, které prodělaly léčbu onkologického onemocnění. Zároveň má za cíl přivádět děti i dospělé ke sportu, v tomto případě k cyklistice. Tváří, zakladatelem a duší celého projektu je Josef Zimovčák, 10-ti násobný mistr světa v jízdě na vysokém kole.

Více informací o možností zapojení se do této akce a 4. etapě této veřejné cyklotour je zveřejněno v příloze a na internetových stránkách http://nak...

Sekce:  Sportovní akce |  Charita
Číst více