Obecní úřad

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 26.6.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2024 se bude konat 25.6.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Z dopisu EKO-KOM, a.s., Praha, ze dne 10.6.2024, k dosaženým výsledkům systému: V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití dopadů v systému EKO-KOM uspořeno celkem 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekvivalentu (z toho 428916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.).    

Výsledek naší obce...

Číst více

Valná hromada členských obcí DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 19.6.2024 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2. 

Navržený program je zveřejněný v příloze. Valná hromada je veřejná, obec Petrovice zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Upozorňujeme voliče, že při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 nelze pro prokázání své totožnosti použít aplikaci OP v mobilním telefonu.

Možnost využívání elektronických občanských průkazů je postupná. Pro přijíímání eDokladu je stanoven časový harmonogram, který je zveřejněn zde: https://edoklady.gov.cz/podpora-obcanu/clanky-a-navody/prehled-mist-kde-lze-edoklady-pouzit.

Okrskové volební komise budou vybaveny zařízením pro čtení eDokladů od 01.01.2025. Při volbách konaných v roce 2024 prokazuje volič svoji totožnost "klasickým" platným o...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 29.5.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 32 odst. 2 a 3)  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v zasedací místnosti v umístěné v II. N.P., pro voliče, kt...

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční dne 6.6.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler, program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr směny pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče. Jedná se o vzájemné vypořádání vlastnictví k pozemkům mezi konkrétní osobou, kterou je vlastník pozemků LV 537 dle údajů KN, a obcí.

Obec Petrovice směnou pozbyde pozemek: p. č. 535 – orná půda a nabyde různé pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče. Podrobné informace k záměrům sněny je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j.: KUJI46293/2024 OUP 342/2022 - 37, ze dne 9.5.2024, je zveřejněna v příloze. Veřejnou vyhláškou se oznamuje konání veřejného projednání uvedeného návrhu. Návrh je zveřejněn zde: https://pupo.kr-vysocina.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více