Obecní úřad

Na Valné hromadě konané dne 14.12.2017 byl projednán a schválen návrh rozpočtu svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022. Schválené dokumenty jsou zveřejněny v přílohách.

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že v písemné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle svazku, v budově Úřadu městyse Okříšky, a v elektronické podobě také na oficiálním odkazu svazku: http://www.okrisky.cz/dobrovolne-svazky-obci/ds-14171/p1=94780.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Úplné oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

 

Číst více

15. ročník výstavy "Stavíme, Bydlíme" se koná v Třebíči ve dnech 7. a 8. února 2018 v budově Fórum. Občané zde mají možnost kontaktovat před zahájením stavební sezóny řadu stavebních a výrobních firem a využít výstavních slev. Vstup na výstavu je zdarma, je pořádána jako služba občanům. Výstavu doprovází řada přednášek – viz příloha.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky v obci Petrovice jsou zveřejněny v příloze. Všechny výsledky jsou zveřejněny zde: https://www.volby.cz.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Výroční zpráva o činnosti obce Petrovice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017.  

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třebíč, pověřený výkonem státní správy lesů, připomíná, že Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.11.2017 opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování nahodilých těžeb vzniklých ke dni účinnosti opatření nejpozději do 31. března 2018. Více informací je zveřejněno v příloze.

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.12.2017 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce na období 1.1.2019 - 31.12.2021, který je zveřejněn v příloze.

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.12.2017 byl projednán a schválen rozpočet obce Petrovice, který v příloze zveřejňujeme.

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Rozpočtovány jsou příjmy a výdaje ve výši 5.700.300,-- Kč. 

Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., připravuje realizaci akce (stavby), kterou by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojít k dotčení nemovitostí ve vlastnictví obce Petrovice v k.ú. Petrovice u Třebíče a to pozemku parcelní číslo 1432 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemku parcelní číslo 1463 – trvalý travní porost. Na těchto pozemcích bude umístěno toto zařízení: nový zemní kabel NN pro stavbu „Petrovice- p. Kuthan, RD: kabel. rozš. NN“. Více informací k záměru je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 2.1.2018, zapsala Helena Moudrá

Číst více
Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje: Dne 2.1.2018 bude ordinovat od 9:00 - 12:00 hodin v ordinaci v Okříškách. Od 4.1.2018 se mění začátky ordinační doby ze 7:30 na 8:00 hodin. Zveřejněno 29.12.2017, zapsala Helena Moudrá
Číst více