Ochrana, rizika a nebezpečí

Za finanční podpory – daru ve výši 50.000,-- Kč nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace AGROFERT byly členům zásahové jednotky obce, která je zařazena v kategorii JPO V, zakoupeny ochranné prostředky - zásahové přilby včetně integrovaných svítilen v počtu 3 kusů. Jedná se o profesionální certifikované vybavení, které splňuje vysoké bezpečnostní požadavky a v případě zásahu bude chránit život a zdraví zasahujících členů naší jednotky.  

Dále bylo doplněno vybavení, které zlepší možnosti při zásazích a činnostech jednotky. Jedná se o plovoucí sací koš Am...

Číst více

V příloze je zveřejněno úplné znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN, ze dne 27. září 2021, kterým se nařizují opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobený novým koronavirem SARS-CoV-2, při volbách do PSP ČR.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 se členům okrskové volební komise po celou dobu přítomnosti na zasedání této komise, všem osobám přítomným ve volební místnosti v průběhu hlasování a sčítání hlasů, všem osobám přítomným při hlasování do ...

Číst více

Dne 31.8.2021 byl ukončen provoz velkokapacitního očkovacího centra Třebíč - Fórum.

Od 1.9.2021 bude očkování proti COVID-19 probíhat v třebíčské nemocnici a u obvodních lékařů.

Aktuální informace Nemocnice Třebíč jsou zveřejněny zde: https://www.nem-tr.cz/aktuality/ockovani-proti-covid-19/ .

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s účinností od 9.7.2021 od 00:00 hodin do odvolání Ochranné opatření č.j.: MZDR 205992020-96/MIN/KAN, kterým nařizuje postupy k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Nařízené postupy slouží k zamezení zavlečení mutací uvedeného viru na území České republiky ze zahraničí. Nejdůležitější povinnosti upraví zaměstnavatelé podrobněji vnitřním předpisem nebo interním opatřením tak, jak bylo dosud v průběhu epidemie obvyklé. 

Uvedené ochranné opatření ze dne 8.7.2021 je v plném rozs...

Číst více

Dne 11.4.2021 o půlnoci skončil na území České republiky nouzový stav, avšak nadále platí různá omezení, která jsou vydávána mimořádnými opatřeními. Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně nekterých souvisejících zákonů, tzv. pandemický zákon, který vyšel v částce 38 Sbírky zákonů ČR roku 2021 je zveřejněn např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 24.3.2021 je očkování proti nemoci Covid-19 umožněno také osobám, které trpí některým chronickým onemocněním s vysokým rizikem vážného průběhu nemoci.

Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Informace pro pacienty - seznam onemocnění a postup je zveřejněn zde: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz...

Číst více

V současné době se očkování z řad občanů provádí u osob s věkem 70+. Občan si musí předem rozmyslet, zda chce být registrován k očkování jako senior 70+ v očkovacím centru nebo se chce dát očkovat u svého praktického lékaře. Zvolenou variantu místa očkování nelze později změnit.

V Třebíči je připraveno očkovací centrum v budově Fórum, které se v nejbližší době otevře, jakmile budou k dispozici dodané vakcíny ve větším počtu a bude tak i hodně termínů k očkování. V Centru bude osm očkovacích boxů. Do centra je i bezbariérový přístup, ...

Číst více

Dne 1. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako příslušný správní úřad mimořádné opatření, kterým nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na ...

Číst více

Státní veterinární správa zaznamenává zhoršující se situaci ve výskytu influenzy drůbeže tzv. Ptačí chřipky na území České republiky a nárůst ohnisek i v sousedních krajích Kraje Vysočina. Na tuto skutečnost upozorňuje především drobnochovatele drůbeže.

V přiloženém letáku jsou zveřejněny projevy nemoci a zásady chovu drůbeže v rizikovém období.  

V případě podezření na uvedené onemocnění je nutné informovat o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu - kontakty zde: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/or...

Číst více

Dle protiepidemických opatření PES je regulován počet možných nakupujících v prodejnách maloobchodu. V současné době je situace na území ČR hodnocena stupněm 5 (nejvyšším) dle PES, kdy je stanoven limit 15 m2 provozní plochy na jednoho nakupujícího.

Upozorňujeme občany, že plocha prodejny smíšeného zboží v obci umožňuje přítomnost pouze 5 nakupujících osob současně. V prodejně je dále nutné dodržovat minimální rozestupy 2,0 m mezi nakupujícími.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více