JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice je zřízena dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 35a a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Petrovice s účinností od 1. 6. 2006 schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice dne 18. 5. 2006.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Petrovice je organizační složkou obce.

Celkový početní stav jednotky je 9 členů. Jednotka má jednoho velitele, dva velitele družstva, dva strojníky a 4 členy. Činnost v JSDHO je vykonávána na základě dohody o členství uzavřené mezi obcí a uvedenými fyzickými osobami. Podmínky pro výkony funkcí jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a prováděcí vyhláškou. Povinností je pravidelná účast na školeních a taktických cvičeních, péče o svěřenou techniku, výstroj a ochranné pomůcky.

Činnost velitele JSDHO vykonává Antonín Vyskočil ml.

Náplní jednotky jsou zásahy při požárech, povodních a záplavách, odstraňování nebezpečných stavů na území obce, působení v oblasti prevence. V případě společného zásahu s ostatními jednotkami HZS a JSDHO je její činnost řízena velitelem zásahu.

Evidenční číslo JSDHO: 614254. Jednotka je zařazena v kategorii JPO V.