Variantní řešení přeložky silnice III/40510 Okříšky

Zveřejněno dne 29. listopadu 2021

V příloze je zveřejněn situační výkres variantních řešení přeložky silnice III/40510 Okříšky a informace starosty obce o jednáních v roce 2021.

Nově je ve studii posuzována také varianta „C“ (žlutá), kterou navrhovala obec Petrovice jako nejvhodnější řešení k posouzení již v roce 2015 a návrh trasy a žádost o posouzení včetně odůvodnění zaslala zástupcům Kraje Vysočina veřejným dopisem ze dne 15. 6. 2015, č. j. 109/2015, přičemž jakékoliv posuzování této varianty bylo tehdy odmítnuto pouze s ústním odůvodněním sděleným tehdejšími zástupci Kraje Vysočina, kdy byla tato varianta uváděna jako technicky nemožná a stavebně neproveditelná, případně proveditelná s velkými finančními náklady.

Variantní řešení bylo zpracováno na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně – rozsudku č. 64 A 1/2017 - 118 vyhotoveného dne 13. dubna 2017, který na základě žaloby podané některými vlastníky dotčených pozemků v trase varianty „B“ (oranžové) zrušil „Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“ v části týkající se zmiňované přeložky, což následně potvrdil rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně č. 8 As 128/2017-54 ze dne 4. května 2018.

Z nyní vypracované studie vyplývá, že tato nově posuzovaná varianta „C“ (žlutá) je proveditelná a je v podstatě na stejné cenové úrovni jako prosazovaná varianta „B“ (oranžová), přičemž z hlediska ochrany životního prostředí je nejvýhodnější.

Zveřejnila: Helena Moudrá