Hospodaření Svazku obcí pro komunální služby

Zveřejněno dne 21. února 2023

V příloze jsou zveřejněny dokumenty k hospodaření Svazku obcí pro komunální služby, jehož členskou obcí je i obec Petrovice a na jednáních ji zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. Zveřejněn je návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2028.

Současně je zveřejněno hospodaření za rok 2022, které je shrnuto do závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Hospodaření svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 38 a 39.

Svazek obcí zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky ke všem zveřejněným návrhům mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Valná hromada, kde budou návrhy projednány se uskuteční 14.3.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá