Úřední deska - vývěsky

Ředitelka Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice 68, oznamuje, že zápis dětí do tohoto školského zařízení pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 9.00 do 15.00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí a informace k zápisu poskytuje ředitelka Eva Vavrušová, tel.: 739455253, e-mail: mspetrovice.trebic@seznam.cz.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013 týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2018 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

V příloze je zveřejněna Výzva stavebníkovi Ladislavu Skryjovi, IČO: 62857282, k doplnění údajů a podkladů žádosti na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, ze dne 13.4.2018, č.j.: UMOK/SU-0724/2018-D.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Okříšky, zveřejnil upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky a termín oznámení o konání veřejného projednání, které se uskuteční 16.5.2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky v zasedací místnosti zastupitelstva. K veřejnému projednání je přizván Městys Okříšky, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Okříšky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro...

Číst více

Starosta obce Petrovice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice 68, PSČ: 675 21 Okříšky, IČ: 70982996.

Požadavky a další informace týkající se konkursního řízení jsou zveřejněny v p...

Číst více

Základní škola Okříšky, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek          6. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školy.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. V případě, že dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, nemusí rodiče s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze vyplnit Žádost o přijetí.

Více informací k zápisu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více

V příloze je zveřejněn seznam pozemků na katastrálním území Petrovice u Třebíče, kde nejsou jejich vlastníci identifikováni dostatečně určitě k datu 1.2.2018. Zveřejněny jsou také informace týkající se řešení těchto vlastnických vztahů. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku 1 obce Petrovice jsou zveřejněny v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá    

Číst více

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivní...

Číst více