Hospodaření svazku obcí Zásobování vodou v roce 2019

Zveřejněno dne 18. května 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách bude projednán na jednání valné hromady svazku konané dne 16.6.2020. Jeho návrh včetně přílohy Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  je zveřejněn v přílohách.

Dle § 39 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání orgánu svazku obcí.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 30.06.2020: V uvedeném termínu na Valné hromadě byly uvedené materiály týkající se hospodaření schváleny. Obec Petrovice ve svazku obcí zastupují Ing. Zdeněk Jeřábek a Jiří Března.

Zveřejnila: Helena Moudrá