Hospodaření - výsledky

V přílohách je zveřejněn návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023.

Připomínky lze písemně uplatnit do 15 dnů na adresu svazku, příp. ústně při projednávání na valné hromadě, přičemž termín konání valné hromady svazku dosud nebyl stanoven. Obec v DSO zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos.  

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 včetně přílohy - zprávy o přezkoumání hospodaření jsou zveřejněny v přílohách informace. Hospodaření za rok 2023 bude projednáno na valné hromadě konané dne 6.6.2024.  

Schválení závěrečného účtu upravuje § 17 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2023 bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.03.2024. 

Schválený závěrečný účet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je závěrečný účet, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy za rok 2023 uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedán...

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Dle účetního výkazu FIN2-12M sestaveného k 31.12.2023 byla zpracovaná zpráva, kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7.2.2024.

Zpráva včetně příloh je zveřejněna v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 24.05.2023 byl projednán a schválen závěrečný účet a účetní závěrka obce Petrovice za rok 2022 a hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2022. 

Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní výkazy obce jsou zveřejněny v příloze infromace.

Účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice jsou zveřejněny zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/ucetni-vykazy-k-31122022-materska-skola-petrovice 

...
Číst více

Na valné hromadě svazku konané dne 11. 5. 2023 byl projednán a schválen závěrečný účet hospodaření svazku za rok 2022. Závěrečný účet je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více