Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zveřejněno dne 03. května 2021

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - viz §17 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a účetních výkazů sestavených k 31.12.2020 je zveřejněno v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20. května 2021.

V listinné podobě jsou veškeré výkazy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice, v kanceláři u účetní obce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá