Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Zveřejněno dne 23. prosince 2019

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 20. prosince 2019 usnesením č. 11, bod 8. b), usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje vyhláška č. 2 /2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 26.06.2012.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 je zveřejněna v příloze.

Od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu, činí sazba poplatku 5,-- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Zveřejnila: Helena Moudrá