Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Zveřejněno dne 14. září 2020

Starosta obce Petrovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost v I. patře (2. nadzemní podlaží) budovy Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č. p. 68, PSČ: 675 21, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Petrovice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Zveřejnila: Helena Moudrá