Oznámení výše ceny za tzv. stočné

Zveřejněno dne 25. listopadu 2021

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 18. 11. 2021 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci Petrovice na rok 2022. Schválená výše činí 20,-- Kč za 1m3 odváděných odpadních vod.                                       

Množství odváděných odpadních vod je stanoveno vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou došlo k novelizaci Přílohy č. 12 k vyhl. č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Směrná čísla spotřeby vody jsou stanovena takto: Spotřeba vody na jednu osobu v bytu s tekoucí teplou vodou činí 35 m3, přičemž na jednu osobu bytu v rodinném nebo bytovém domě se zahradou se připočítává 1 m(vyšší očista při aktivitách spojených s prací a pobytem na zahradě apod.). Hodnoty jsou součtem teplé a studené vody. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Dle výše uvedeného vychází platba za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci na částku 720,-- Kč/osoba/rok.

Zveřejnila: Helena Moudrá