Posuzování vlivů na ŽP - "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"

Zveřejněno dne 21. února 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zasílá informaci o oznámení koncepce "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obec jako dotčená samospráva uvedenou informaci zveřejňuje s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá