Úhrada platby za stočné a místního poplatku ze psů

Zveřejněno dne 22. května 2020

Platbu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné za rok 2019 a místní poplatek ze psů na rok 2020 budou vybírány účetní obce v kanceláři Obecního úřadu Petrovice v týdnu od 25. do 29.5.2020 v provozní době úřadu.   

Roční poplatek ze psa činí jednotně 100,-- Kč, stočné činí 540,-- Kč/osoba. Více informací je zveřejněno v příloze.

Platby lze uhradit také bezhotovostním převodem na bankovní účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Třebíč, číslo účtu:  9921711/0100.

Při poukazování je třeba platby řádně označit variabilními symboly. Stočné: 2321XXX, poplatek ze psů: 1341XXX, přičemž X znamená číslo nemovitosti za kterou je platba poukazována. V případě bytového domu je nutné údaje doplnit v doplňkovém textu k poukazované platbě.       

Zveřejnila: Helena Moudrá