Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání volby

Zveřejněno dne 23. prosince 2022

V příloze je zveřejněn úplný text Oznámení o době s místě konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 Petrovice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Volba prezidenta České republiky se  uskuteční: v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Petrovice je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, zasedací místnosti  umístěné v II. N.P., pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Petrovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem  konání volby  hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič  může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Zveřejnila: Helena Moudrá