Volby do zastupitelstva obce Petrovice - informace a vzory pro kandidáty

Zveřejněno dne 12. června 2018

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 se stanoveným termínem konání 5. a 6. října 2018.

V přílohách jsou zveřejněny Informace pro volební strany a vzory kandidátních listin, petic, prohlášení kandidáta. 

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU); takový státní občan může kandidovat i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

U kandidátů nesmí být překážka ve výkonu volebního práva, a to: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidátní listiny a jejich povinné přílohy budou kandidáti resp. zmocněnci volebních stran podávat u registračního úřadu, kterým je pro obec Petrovice Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy, Masarykovo nám. 116/6. Kandidátní listinu lze úřadu podat nejpozději 31. července 2018 do 16:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá