Volby do ZO - Oznámení o době a místě konání voleb

Zveřejněno dne 30. srpna 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Petrovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost (přesná adresa): Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, budova Obecního úřadu Petrovice, zasedací místnost v II. N.P., pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v obci Petrovice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (tel.: 725 101 412) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Mgr. Petr Padrnos, starosta

Zveřejnila: Helena Moudrá