Záměr prodeje částí pozemků obce

Zveřejněno dne 22. srpna 2022

Obec Petrovice zveřejňuje záměr prodeje pozemků dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Geometrickým plánem č. 472-2/2022 vyhotoveným firmou EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, byla z pozemku p. č. 1421 oddělena část pozemku o výměře 10 m2, a z pozemku p. č. 1456/1 oddělena část pozemku o výměře 8 m2. Oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče, se nacházejí v zastavěném území obce Petrovice, a jsou ve vlastnictví obce Petrovice.

Oddělená část pozemku z p. č. 1456/1 byla stanovena zaměřením skutečného stavu nyní zastavěné části nemovitosti rodinného domu č. p. 62 a sloučena do pozemku p. č. st. 55/1. Oddělená část pozemku p. č. 1421 byla stanovena požadavkem kupujícího, nyní tvoří veřejné prostranství před vstupem do nemovitosti RD č. p. 62, nově je označena p. č. 1421/3.

Žádost o prodej částí pozemků nyní oddělených geometrickým plánem č. 472-2/2022 podal vlastník nemovitosti rodinného domu č. p. 62 za účelem vyřešení vlastnictví dříve zastavěné části stávající stavby rodinného domu a rozšíření svých prostor před tímto rodinným domem.

Stav v území a podmínky prodeje částí pozemků byly projednány dle geometrického plánu č. 455-2/2021 na zasedáních Zastupitelstva obce Petrovice v roce 2021, avšak k zápisu schválené a uzavřené kupní smlouvy do katastru nemovitostí nedošlo, neboť řízení bylo usnesením Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč, zastaveno. Následně byl stav v území a podmínky prodeje částí pozemků projednány dle geometrického plánu č. 462-2/2022 na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. 04. 2022, avšak k uzavření kupní smlouvy nedošlo, neboť s dělením pozemků nedal souhlas Úřad městyse Okříšky, stavební úřad.  

Kupní cena byla dříve stanovena ve výši 230,-- Kč za 1m2 pozemku a uhrazena obci Petrovice bezhotovostním převodem dne 28. 6. 2021 ve výši 4.140,-- Kč. Kupující hradí náklady za vyhotovení geometrických plánů a náklady na zápis změny údajů do katastru nemovitostí.       

Připomínky ke zveřejněnému záměru mohou občané obce uplatnit u Obecního úřadu v Petrovicích osobně v úřední hodiny nebo písemně na adresu obce do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru. Uvedený geometrický plán č. 472-2/2022 je součástí zveřejnění záměru.

Zveřejnila: Helena Moudrá