Obecní úřad - záměry majetkoprávní

Záměr prodeje a pronájmu pozemků obce za účelem majetkoprávního vypořádání realizace stavby "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" a návrhy smluv (kupní a nájemní) jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obec Petrovice zveřejňuje záměr směny a darování pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Na základě zpracované a schválené územní studie lokality Z2 – zóna bydlení severozápad II dle územního plánu obce a dle následně vyhotoveného geometrického plánu č. 463-65/2021, který zhotovila firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., bude provedeno vzájemné majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků v dotčeném území. Jedná se o vypořádání vlastnictví k pozemkům s konkrétními osobami, který mi jsou vlastníci pozemků v uvedené...

Číst více

Obec Petrovice podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí v obci Petrovice. Jedná se o uzavření nájemních smluv s konkrétním nájemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice č.p. 23, IČ: 44065442.

Stávající nájemce všechny uvedené nemovitosti užívá na základě nájemních smluv, které byly uzavřeny dříve, dle již nyní neplatných právních předpisů (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.). Uzavřené nájemní smlouvy dostatečně nespecifikovaly některé záležitost...

Číst více

Obec Petrovice zveřejňuje záměr prodeje pozemků dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Geometrickým plánem č. 472-2/2022 vyhotoveným firmou EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, byla z pozemku p. č. 1421 oddělena část pozemku o výměře 10 m2, a z pozemku p. č. 1456/1 oddělena část pozemku o výměře 8 m2. Oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče, se nacházejí v zastavěném území obce Petrovice, a jsou ve vlastnictví obce Petrovice.

Oddělená část pozemku z p. č. 1456/1 byla stanovena zaměřením skutečného stavu nyní zastavěné části nemov...

Číst více

V příloze je zveřejněn záměr směny pozemků na základě skutečného zaměření v území dle geometrického plánu č. 467-2/2022.

Majetkoprávní vypořádání směnou smlouvou bude projednáváno na zasedání zastupitelstva obce dne 16.06.2022. Ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění mohou občané uplatnit své připomínky. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je vlastníkem stavby mostu, jehož součástí je kovové zábradlí. Stavba mostu přes řeku Jihlavu se nachází v katastrálním území Petrovice u Třebíče, není samostatně evidována v katastru nemovitostí.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 39 obec zveřejňuje záměr pronajmout část stavby za účelem umístění reklamní cedule o velikosti 20 x 50 cm na tomto zábradlí.

Obec zveřejňuje uvedený záměr, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, případně připomínky. Záležitost bude projednána na zasedání zastupitelstva obce kona...

Číst více

Obec Petrovice dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr prodeje pozemků obce.

Jedná se o prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče p. č. 428/1 - orná půda, o výměře 475 m2, a p. č. 428/3 - orná půda, o výměře 97 m2, konkrétnímu zájemci - vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 430/1. Současně tak obec řeší vlastnictví k pozemku v soukromém vlastnictví p. č. 112, který je dotčen místní  komunikací obce o výměře 206 m2

Podrobné informace jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje části pozemků parcelní číslo 1421 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2,  parcelní číslo 1456/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  v katastrálním území Petrovice u Třebíče v obci Petrovice. Oddělené části pozemku byly spolu sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 1421/2 o celkové výměře 18 m2. Oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče se nacházejí v zastavěném území obce Petro...

Číst více

Společnost EG.D, a.s., je oprávněným provozovatelem zařízení distribuční soustavy, které je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu - §2 odst. 2a zák. č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Společnost realizovala stavbu „Petrovice Vozdek: kabelové vedení NN a pojistková skříň“, kterou v nezbytně nutném rozsahu došlo k dotčení nemovitostí ve vlastnictví obce Petrovice a to pozemků parcelní číslo: 119/16, 1422/6, 15/2 a 1660 v k. ú. Petrovice u Třebíče. Společnost má zákonnou povinnost s majiteli dotčených pozemků zřídit smluv...

Číst více

Obec Petrovice podle § 39 odst 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1421 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m2, a části pozemku p.č. 1456/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče v obci Petrovice. 

Více informací k prodeji částí pozemků obce je zveřejněno v příloze. Součástí zveřejnění záměru je geometrický plán.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více