Záměr prodeje částí pozemků před RD č.p. 62

Zveřejněno dne 05. dubna 2022

Obec podle § 39, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodeje části pozemků parcelní číslo 1421 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2,  parcelní číslo 1456/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2,  v katastrálním území Petrovice u Třebíče v obci Petrovice. Oddělené části pozemku byly spolu sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 1421/2 o celkové výměře 18 m2. Oba pozemky v katastrálním území Petrovice u Třebíče se nacházejí v zastavěném území obce Petrovice a jsou ve vlastnictví obce Petrovice. 

Oddělená část pozemku z p. č. 1456/1 byla stanovena zaměřením skutečného stavu nyní zastavěné části nemovitosti rodinného domu č. p. 62. Oddělená část pozemku p. č. 1421 byla stanovena požadavkem kupujícího, nyní tvoří veřejné prostranství před vstupem do nemovitosti RD č. p. 62. Žádost o prodej částí pozemků nyní oddělených geometrickým plánem č. 462-2/2022 podal vlastník nemovitosti rodinného domu č. p. 62 za účelem vyřešení vlastnictví dříve zastavěné části stávající stavby rodinného domu a rozšíření svých prostor před tímto rodinným domem.

Připomínky ke zveřejněnému záměru mohou občané obce uplatnit u Obecního úřadu v Petrovicích osobně v úřední hodiny nebo písemně na adresu obce do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru. Uvedený geometrický plán č. 462-2/2022 a doplňující informace jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá