Záměr zřízení věcného břemene - stavba EG.D, a.s.

Zveřejněno dne 08. února 2022

Společnost EG.D, a.s., je oprávněným provozovatelem zařízení distribuční soustavy, které je trvalého charakteru a je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu - §2 odst. 2a zák. č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Společnost realizovala stavbu „Petrovice Vozdek: kabelové vedení NN a pojistková skříň“, kterou v nezbytně nutném rozsahu došlo k dotčení nemovitostí ve vlastnictví obce Petrovice a to pozemků parcelní číslo: 119/16, 1422/6, 15/2 a 1660 v k. ú. Petrovice u Třebíče. Společnost má zákonnou povinnost s majiteli dotčených pozemků zřídit smluvně právo odpovídající věcnému břemenu. Věcné břemeno bude zřizováno jako časově neomezené, úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-- Kč. Podklady k uzavření teto smlouvy jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá