Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2019

Zveřejněno dne 18. června 2020

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 28.5.2020 byl projednán a schválen předložený návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2019 dle zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle § 17 se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, kde jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích. Součástí je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtum krajů, státním fondům a jiným rozpočtům.

Přílohu závěrečného účtu tvoří Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

Dle přijatého usnesení č. 14, bod 7, písm. a) Zastupitelstvo obce Petrovice: bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice za období od 1.1.2019 – 31.12.2019 a schvaluje závěrečný účet obce Petrovice za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019, a to bez výhrad.

Zveřejnila: Helena Moudrá