Zřízení a zlepšení kontejnerových stání v obci

Zveřejněno dne 27. listopadu 2020

Jednou z akcí realizovanou za účelem zlepšení prostředí v obci a zlepšení možností třídění odpadů občany obce byla realizace investiční akce – projekt „Zřízení a zlepšení kontejnerových stání“. Zpevněné plochy umožní lepší manipulaci s kontejnery, vymezená kontejnerová stání umožní snadnější úklid ploch a zamezí pohybu kontejnerů mimo vymezený prostor a celkově příznivě ovlivní vzhled obce.

Na základě cenové poptávky na zhotovitele dílo realizovala firma K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., Okříšky, IČ: 28270452. Celkové náklady za zhotovení (stavební práce) činily 325.834,85 Kč. Uvedená akce je spolufinancována z dotace poskytnuté Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 127.000,-- Kč.

V obci je nyní pět míst s kontejnery na odpad tříděný při provozu domácností a dvě místa s velkoobjemovými kontejnery na biologický odpad vznikající především při péči o zelené plochy u nemovitostí rodinných a bytových domů.

Zveřejnila: Helena Moudrá