Zveřejnění záměru - majetkoprávní vypořádání v lokalitě Z2

Zveřejněno dne 13. února 2023

Dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obec Petrovice zveřejňuje záměr směny a darování pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Na základě zpracované a schválené územní studie lokality Z2 – zóna bydlení severozápad II dle územního plánu obce a dle následně vyhotoveného geometrického plánu č. 463-65/2021, který zhotovila firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., bude provedeno vzájemné majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků v dotčeném území. Jedná se o vypořádání vlastnictví k pozemkům s konkrétními osobami, který mi jsou vlastníci pozemků v uvedené lokalitě a obcí Petrovice.

Obec Petrovice nabude pozemky určené pro výstavbu nové místní komunikace v území, přičemž obec pozbude pozemky, které jsou nově součástí stavebních pozemků dle studie.

Nezbytnou přílohou zveřejnění záměru je: Situační výkres schválené územní studie, uvedený geometrický plán č. 463-65/2021, přehled dotčených pozemků.

Připomínky ke zveřejněnému záměru mohou občané obce uplatnit u Obecního úřadu v Petrovicích, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, osobně v úřední hodiny nebo písemně na adresu obce do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru. Záležitost bude projednávána na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 1. 3. 2023. V listinné podobě jsou všechny písemnosti týkající se uvedené lokality a majetkoprávního vypořádání k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá