Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zveřejněno dne 02. ledna 2018

Společnost E.ON Distribuce, a.s., připravuje realizaci akce (stavby), kterou by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojít k dotčení nemovitostí ve vlastnictví obce Petrovice v k.ú. Petrovice u Třebíče a to pozemku parcelní číslo 1432 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a pozemku parcelní číslo 1463 – trvalý travní porost. Na těchto pozemcích bude umístěno toto zařízení: nový zemní kabel NN pro stavbu „Petrovice- p. Kuthan, RD: kabel. rozš. NN“. Více informací k záměru je zveřejněno v příloze. Zveřejněno 2.1.2018, zapsala Helena Moudrá