Hospodaření

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 26.06.2024 bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 6/2024 provedené doklady rozpočtu č. 8. a 9.

Dokladem č. 8 je rozpočtováno přijetí neinvestiční účelové dotace z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, Programu obnovy venkova Vysočiny 2024, ve výši 150.000,-- Kč.

Dokladem č. 9 je rozpočtován nový příjem ve výši 900,-- Kč a především úpravy výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění a členění výdajů zohledňující aktuální stav a potřeby v hospodaření obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněno rozpočtové opatření obce č. 5/2024 provedené dokladem rozpočtu č. 7, které bylo projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 29.05.2024.

Příjmy a výdaje obce se zvyšují o částku 56.500,-- Kč a upravuje se čerpání investičních výdajů dle rozpočtové skladby.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách je zveřejněn návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023.

Připomínky lze písemně uplatnit do 15 dnů na adresu svazku, příp. ústně při projednávání na valné hromadě, přičemž termín konání valné hromady svazku dosud nebyl stanoven. Obec v DSO zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos.  

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 včetně přílohy - zprávy o přezkoumání hospodaření jsou zveřejněny v přílohách informace. Hospodaření za rok 2023 bude projednáno na valné hromadě konané dne 6.6.2024.  

Schválení závěrečného účtu upravuje § 17 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněno rozpočtové opatření č. 4/2024 provedené dokladem rozpočtu č. 6.

Rozpočtové opatření se týká přijaté zálohy dotace na financování voleb do Evropského parlamentu a změny a doplnění účtování schváleného investičního výdaje (nákupu malotraktoru) z dotace PRV.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.04.2024 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 3/2024 (úprava rozpočtu) provedené dokladem rozpočtu č. 5, kterým se zvyšují příjmy obce celkem o částku 53.500,-- Kč. Podstatnou část těchto příjmů tvoří neinvestiční transfer přijatý z Kraje Vysočina (49.000,-- Kč dle vyúčtování programu Venkovské služby 2023). Na straně výdajů je také upraveno čerpání výdajů u OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ve výši 20.000,-- Kč v členění mezi neinvestičním a investičním výdajem, zvýšené výdaje činí 24.000,...

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.03.2024 byla projednána a schválena úprava rozpočtu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2/2024 provedené doklady rozpočtu č. 3 a 4. Celkově se příjmy a výdaje obce tímto zvyšují o částku 535.600,-- Kč.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2023 bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.03.2024. 

Schválený závěrečný účet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je závěrečný účet, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy za rok 2023 uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více