Hospodaření

V příloze je zveřejněna změna rozpočtu svazku obcí Zásobování vodou č. 1/2023 ze dne 17.08.2023. 

Svazek obcí Zásobování vodou nemá vlastní internetové stránky. Písemnosti jsou zveřejňovány zde: https://www.okrisky.cz/svazek-obci-zasobovani-vodou-se-sidlem-v-okriskach/ds-27030/archiv=0&p1=94780 .

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Členům zastupitelstva obce jsou v průběhu kalendářního roku předkládány zprávy o hospodaření obce, ve kterých je uváděno plnění rozpočtu a podstatné informace týkající se finanční situace obce.

Zprávy o hospodaření obce - za rok 2022 a I. pololetí roku 2023 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizováno 27.09.2023 - Zpráva o plnění daňových příjmů.

Sekce:  Hospodaření
Číst více

Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 24.05.2023 byl projednán a schválen závěrečný účet a účetní závěrka obce Petrovice za rok 2022 a hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2022. 

Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní výkazy obce jsou zveřejněny v příloze infromace.

Účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice jsou zveřejněny zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/ucetni-vykazy-k-31122022-materska-skola-petrovice 

...
Číst více

Na valné hromadě svazku konané dne 11. 5. 2023 byl projednán a schválen závěrečný účet hospodaření svazku za rok 2022. Závěrečný účet je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je zveřejněno v přílohách.

Uvedené dokumenty týkající se hospodaření svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách budou projednány na valné hromadě konané dne 25.05.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice. Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2022, které tvoří účetní závěrku roku 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se účetnictví obce souhrnně zpracovává do závěrečného účtu, který je zveřejněn v příloze.

Návrh závěrečného účtu bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.5.2023. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky musí být doručeny do kanceláře Obecního úřadu Petrovice nejpozději dne 24.5.2023. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 01.03.2023 byl projednán a schválen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026, který je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Schválený rozpočet obce je v průběhu kalendářního roku upravován. Změny rozpočtu upravuje § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Změny rozpočtu jsou prováděny rozpočtovými opatřeními, které jsou postupně zveřejňovány zde.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 25.01.2023 - zveřejnění dne 27.01.2023.

Rozpočtové opatření č. 2/2023 ze dne 01.03.2023 - zveřejnění dne 07.03.2023.

Rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 26.04.2023 - zveřejnění dne 03.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 24.05.2023 - zveřejnění dne 26.05.2023.

...
Číst více