Hospodaření

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.03.2024 byla projednána a schválena úprava rozpočtu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2/2024 provedené doklady rozpočtu č. 3 a 4. Celkově se příjmy a výdaje obce tímto zvyšují o částku 535.600,-- Kč.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2023 bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.03.2024. 

Schválený závěrečný účet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je závěrečný účet, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy za rok 2023 uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Účetní závěrku příslušný orgán obce schvaluje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní záverku tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2023, které jsou zveřejněny v přílohách.

Účetní závěrku bude schvalovat Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2023, které tvoří přílohu závěrečného účtu obce.

Obec Petrovice je zřizovatelem této organizace, v roce 2023 jí byl poskytnut příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 290.000,-- Kč. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedán...

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 7.2.2024 bylo přijato rozpočtové opatření č. 1/2024, provedené dokladem rozpočtu č. 2, kterým se zvyšují příjmy obce o částku 427.000,-- Kč a výdaje obce o částku 827.000,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky na základním bankovním účtu obce a slouží k předfinancování výdajů před přijetím finančních prostředků investiční dotace.

Rozpočtové opatření je přílohou.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle účetního výkazu FIN2-12M sestaveného k 31.12.2023 byla zpracovaná zpráva, kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7.2.2024.

Zpráva včetně příloh je zveřejněna v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na období let 2025 - 2027.

Projednány nebyly žádné změny - úpravy nebo doplnění oproti zveřejněnému návrhu. V listinné podobě je uvedený střednědový výhled uložen a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více