Hospodaření obce v následujících letech - návrh rozpočtu a střednědob. rozp. výhledu

Zveřejněno dne 05. prosince 2018

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020 -2022.

Rozpočtový proces upravuje zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění. Rozpočet na následující rok a střednědobý výhled rozpočtu na období dalších tří let budou projednány na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21.12.2018.

V písemné podobě je možné do návrhů nahlédnou v kanceláři Obecního úřadě Petrovice.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Současně je zveřejněn účetní výkaz FIN 2-12M obce Petrovice ve stavu k 30.11.2018, kde je zveřejněna informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok dle zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Zveřejnila: Helena Moudrá