Hospodaření - rozpočet

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.04.2024 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 3/2024 (úprava rozpočtu) provedené dokladem rozpočtu č. 5, kterým se zvyšují příjmy obce celkem o částku 53.500,-- Kč. Podstatnou část těchto příjmů tvoří neinvestiční transfer přijatý z Kraje Vysočina (49.000,-- Kč dle vyúčtování programu Venkovské služby 2023). Na straně výdajů je také upraveno čerpání výdajů u OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ve výši 20.000,-- Kč v členění mezi neinvestičním a investičním výdajem, zvýšené výdaje činí 24.000,...

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.03.2024 byla projednána a schválena úprava rozpočtu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2/2024 provedené doklady rozpočtu č. 3 a 4. Celkově se příjmy a výdaje obce tímto zvyšují o částku 535.600,-- Kč.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, Třebíč, se uskuteční 19.3.2024 od 13:00 hodin v sále Hotelu ATOM, Třebíč, Velkomeziříčská 640.

Obec Petrovice je členem tohoto svazku obcí a na jednáních ji zastupuje starosta obce Mgr. Petr Padrnos,

V příloze je zveřejněna pozvánka s navrženým bodem programu. Jednání je veřejné.

Podkladové materiály týkající se hospodaření svazku obcí v roce 2023 (návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření) a v dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2029) jsou zveřejněny v dalš...

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 7.2.2024 bylo přijato rozpočtové opatření č. 1/2024, provedené dokladem rozpočtu č. 2, kterým se zvyšují příjmy obce o částku 427.000,-- Kč a výdaje obce o částku 827.000,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky na základním bankovním účtu obce a slouží k předfinancování výdajů před přijetím finančních prostředků investiční dotace.

Rozpočtové opatření je přílohou.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na období let 2025 - 2027.

Projednány nebyly žádné změny - úpravy nebo doplnění oproti zveřejněnému návrhu. V listinné podobě je uvedený střednědový výhled uložen a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl schválen rozpočet obce na rok 2024. Schválený rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, přičemž výše příjmů a výše výdajů je 9.968.500,-- Kč.

Schválený rozpočet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je k uložen a k nahlénutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila Helena Moudrá  

Číst více

Na valné hromadě DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs dne 12.12.2023 byly schváleny dokumenty týkající se hospodaření, které zveřejňujeme v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Nástrojem finančního hospodaření obce je také střednědobý výhled rozpočtu. Jeho návrh na období let 2025 - 2027 je zveřejněný v příloze. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2023. K uvedenému návrhu mohou občané obce podat připomínky písemně do 21.12.2023 doručením na adresu Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, nebo ústně při jeho projednávání na uvedeném zasedání zastupitelstva obce.  

V listinné podobě je návrh uložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024. Dle návrhu je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Celková výše příjmů roku 2024 je shodná s celkovou výši výdajů v kalendářním roce a činí 9.656.500,-- Kč.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přičemž rozpočet je prvotním nástrojem finančního hospodaření. 

Rozpočet obce Petrovice dle předloženého návrhu bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2023. Občané obce mohou připomínky k návrhu rozpo...

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách oznamuje konání valné hromady, která se uskuteční 14.12.2023 (čtvrtek) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. Současně jsou zveřejněny podklady týkající se hospodaření svazku - návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhjledu rozpočtu na období let 2025 - 2028.

Připomínky k návrhům hospodaření lze podat písemně do termínu konání valné hromady nebo ústně na jednání, které je veřejné. Obec Petrovice ve svazku zastupují Ing. Zdeněk Jeřá...

Číst více