Hospodaření - rozpočet

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 7.2.2024 bylo přijato rozpočtové opatření č. 1/2024, provedené dokladem rozpočtu č. 2, kterým se zvyšují příjmy obce o částku 427.000,-- Kč a výdaje obce o částku 827.000,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky na základním bankovním účtu obce a slouží k předfinancování výdajů před přijetím finančních prostředků investiční dotace.

Rozpočtové opatření je přílohou.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice na období let 2025 - 2027.

Projednány nebyly žádné změny - úpravy nebo doplnění oproti zveřejněnému návrhu. V listinné podobě je uvedený střednědový výhled uložen a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21.12.2023 byl schválen rozpočet obce na rok 2024. Schválený rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, přičemž výše příjmů a výše výdajů je 9.968.500,-- Kč.

Schválený rozpočet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je k uložen a k nahlénutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila Helena Moudrá  

Číst více

Nástrojem finančního hospodaření obce je také střednědobý výhled rozpočtu. Jeho návrh na období let 2025 - 2027 je zveřejněný v příloze. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2023. K uvedenému návrhu mohou občané obce podat připomínky písemně do 21.12.2023 doručením na adresu Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, nebo ústně při jeho projednávání na uvedeném zasedání zastupitelstva obce.  

V listinné podobě je návrh uložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024. Dle návrhu je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Celková výše příjmů roku 2024 je shodná s celkovou výši výdajů v kalendářním roce a činí 9.656.500,-- Kč.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přičemž rozpočet je prvotním nástrojem finančního hospodaření. 

Rozpočet obce Petrovice dle předloženého návrhu bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2023. Občané obce mohou připomínky k návrhu rozpo...

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách oznamuje konání valné hromady, která se uskuteční 14.12.2023 (čtvrtek) od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. Současně jsou zveřejněny podklady týkající se hospodaření svazku - návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhjledu rozpočtu na období let 2025 - 2028.

Připomínky k návrhům hospodaření lze podat písemně do termínu konání valné hromady nebo ústně na jednání, které je veřejné. Obec Petrovice ve svazku zastupují Ing. Zdeněk Jeřá...

Číst více

V příloze je zveřejněna změna rozpočtu svazku obcí Zásobování vodou č. 1/2023 ze dne 17.08.2023. 

Svazek obcí Zásobování vodou nemá vlastní internetové stránky. Písemnosti jsou zveřejňovány zde: https://www.okrisky.cz/svazek-obci-zasobovani-vodou-se-sidlem-v-okriskach/ds-27030/archiv=0&p1=94780 .

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 01.03.2023 byl projednán a schválen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026, který je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Schválený rozpočet obce je v průběhu kalendářního roku upravován. Změny rozpočtu upravuje § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Změny rozpočtu jsou prováděny rozpočtovými opatřeními, které jsou postupně zveřejňovány zde.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 25.01.2023 - zveřejnění dne 27.01.2023.

Rozpočtové opatření č. 2/2023 ze dne 01.03.2023 - zveřejnění dne 07.03.2023.

Rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 26.04.2023 - zveřejnění dne 03.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 24.05.2023 - zveřejnění dne 26.05.2023.

...
Číst více