Hospodaření obce v roce 2021 - zpráva, účetní výkazy

Zveřejněno dne 15. února 2022

Dle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů, je po ukončení kalendářního roku hospodaření ověřováno z hledisek, které jsou uvedeny v § 2 zákona: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy obce sestavené k 31.12.2021 jsou zveřejněny v přílohách.

Zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva obce dne 10.03.2022. 

Zveřejnila: Helena Moudrá