Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2021

Zveřejněno dne 01. prosince 2020

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2021.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou přepodkládány ve výši 6.036.800,-- Kč.  

Hospodaření obcí - tvorbu rozpočtu a rozpočtový proces upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Návrh je zveřejněn v úplném znění, jak bude projednáván za zasedání zastupitelstva obce. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní obce. 

Rozpočet na rok 2021 bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 17.12.2020. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně podáním doručeným Obecnímu úřadu Petrovice do 17.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejnila: Helena Moudrá