Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2022

Zveřejněno dne 02. prosince 2021

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2022 v rozsahu, jak bude projednáván a schvalován Zastupitelstvem obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2022 je sestaven ve výši příjmů 7.046.000,-- Kč, ve výši výdajů 8.346.000,-- Kč. Jedná se tedy o návrh, kdy rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu ve výši 1.300.000,-- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

Schodek rozpočtu vznikl rozpočtováním investic, realizací stavby VN Loučky a stavebními úpravami kamenného tarasu vč. přístupu u budovy OÚ a MŠ č.p. 68, tedy z důvodu rozvoje obce. Nejedná se o výdaje provozní  - opakující se výdaje nutné k zabezpečení základních povinností obce ve prospěch občanů. 

Rozpočtový proces upravuje zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejnila: Helena Moudrá