Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024

Zveřejněno dne 05. prosince 2023

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2024. Dle návrhu je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Celková výše příjmů roku 2024 je shodná s celkovou výši výdajů v kalendářním roce a činí 9.656.500,-- Kč.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přičemž rozpočet je prvotním nástrojem finančního hospodaření. 

Rozpočet obce Petrovice dle předloženého návrhu bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 21.12.2023. Občané obce mohou připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně do 21.12.2023 u Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, prostřednictvím datové schránky - ID: 9yrawhd, nebo ústně na uvedeném zasedání.

V listinné podobě je návrh rozpočtu uložen k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá