Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce - období let 2022 - 2024

Zveřejněno dne 01. prosince 2020

V příloze je zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na období let 2022 - 2024.

Střednědový výhled rozpočtu je nástroj finančního hospodaření obce. Jeho tvorbu a schvalování upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Návrh je zveřejněn v úplném znění, jak bude projednáván za zasedání zastupitelstva obce. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice u účetní obce. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 - 2024 bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 17.12.2020. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně podáním doručeným Obecnímu úřadu Petrovice do 17.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejnila: Helena Moudrá