Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zveřejněno dne 11. dubna 2019

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. do 20.5.2019) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (tj. 23.5.2019) - zákon. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2018 je zveřejněn v příloze.

Samostatně je zveřejněna zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která tvoří přílohu č. 1 závěrečného účtu. 

Zveřejnila: Helena Moudrá