Návrh závěrečného účtu za rok 2019 vč. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Zveřejněno dne 03. března 2020

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. 

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob - zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění. 

Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha č. 1.

a účetní výkazy zřízené organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třeníč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, které jsou zveřejněny samostatně: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/ucetni-vykazy-prispevkove-organizace-obce  - příloha č. 2.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Aktualizace dne 10.5.2020. Návrh závěrečného účtu bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá