Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zveřejněno dne 03. března 2024

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu je zveřejněný v příloze. Jeho součástí je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva auditora Ing. Zdeňka Jaroše je rovněž zveřejněna v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky musí být doručeny do kanceláře Obecního úřadu Petrovice nejpozději dne 20.3.2023 do 16:00 hodin. Návrh závěrečného účtu bude projednán ne 15. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.3.2024.  

V listinné podobě je návrh závěrečného účtu uložen a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá