Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018

Zveřejněno dne 29. května 2019

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23.5.2019 a jeho projednání bylo uzavřeno vyjádřením dle zák. č. 250/2000 Sb., § 17 odst. 7 písm. a) - souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejňuje obec na svých internetových stránkách. Současně obec zveřejňuje, že do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Petrovice v úředních hodinách. 

Na uvedeném zasedání zastupitelstva obce byla také schválena účetní závěrka k 31.12.2018 dle vyhl. č. 220/2013 Sb., kterou tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.  

Zveřejnila: Helena Moudrá