Upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky

Zveřejněno dne 12. dubna 2018

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Okříšky, zveřejnil upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky a termín oznámení o konání veřejného projednání, které se uskuteční 16.5.2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky v zasedací místnosti zastupitelstva. K veřejnému projednání je přizván Městys Okříšky, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Okříšky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý u pořizovatele uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle předchozí věty námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Okříšky ve dnech 12.4.2018 - 23.5.2018: http://www.trebic.cz/uzemni-plan-okrisky/d-36256/p1=14027

Zveřejnila: Helena Moudrá