Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Zveřejněno dne 11. dubna 2019

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok 2018 provedl dne 4.4.2019 auditor Ing. Zdeněk Jaroš. Povinnost přezkoumání hospodaření je uložena zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění. Přezkoumání hospodaření upravuje zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a DSO.

Předmětem kontroly je nejen komplexní účetnictví obce včetně rozpočtu a rozpočtových opatření, ale také nakládání s majetkem, uzavírání smluv, usnesení zastupitelstva, čerpání dotací, financování příspěvkových organizací, zveřejňování písemností a další související administrativa obce.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla identifikována rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Petrovice v budoucnosti.

Zpráva je zveřejněna v příloze informace. Zpráva je přílohou Závěrečného účtu obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení