Zveřejnění veřejné zakázky - nákup dopravního automobilu

Zveřejněno dne 10. července 2020

Obec je jako územně samosprávný celek veřejným zadavatelem zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Způsob výběru dodavatele závisí na charakteru plnění (stavební práce, poskytované služby apod.) a předpokládané hodnotě plnění (ceně).

Dle výše uvedeného zákona se povinnost uveřejnění smlouvy netýká zejména veřejné zakázky, jejíž cena nepřesáhne 500.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty. Smlouvy s vyšším plněním obec Petrovice zveřejňuje na profilu zadavatele zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/.

Dne 10.7.2020 obec Petrovice na tomto portálu zveřejnila kupní smlouvu na pořízení (koupi) 1 ks dopravního automobilu pro potřeby JSDHO Petrovice, jehož cena činí bez DPH 898.450,-- Kč, dodavatelem bude na základě vyhodnocené cenové poptávky Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava, IČ: 27660940.    

Obec, která nevykonává rozšířenou působnost, nemá povinnost zveřejňovat své smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Uzavřená kupní smlouva byla zveřejněna i v tomto registru. Potvrzení o zveřejnění smlouvy je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá