Obecní úřad

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Před sto lety v roce 1921 jsme se poprvé sčítali jako lid československý. Sčítání se uskuteční i v letošním roce a předpokládá se, že převážně bude probíhat online. Rozhodným okamžikem sčítání 2021 je půlnoc z 26. na 27.3.2021. Ve dnech 27.3. - 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte, v době od 17.4. do 11.5.2021 vyplní a odevzdá listinný sčítací formulář. 

Zůčastnit se sčítání je zákonnou povinno...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat dne 25.2.2021 od 18:00 hodin. Zasedání se uskuteční v místnosti hasičské zbrojnice, Petrovice č.p. 23. 

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna částka 28 Sbírky zákonů ze dne 14.2.2021 se zveřejněním usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR ode dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů včetně dalších usnesení týkající se krizových opatření z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území republiky.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se osobám neznámého pobytu a osobám, jímž se prokazatelně nedaří písemnosti doručovat, se tyto doručují veřejnou vyhláškou.

V příloze je zveřejněna vyhláška o možnosti převzít písemnost do vlastních rukou příjemce - Rozhodnutí spisu č.j. 271/2020 panu Tomáši Kučerovi.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 28.1.2021, č.j.: ODKS 2519/21 - SPIS 938/2021/PJ, veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, týkající se místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, o kterou požádala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, za účelem označení pracovních míst při provádění údržbových a dalších prací obdobného charakteru v období od 1.4.2021 do 31.3.2...

Číst více

Dne 28.1.2021 přijala vláda ČR další usnesení týkající se krizových opatření na území republiky z důvodu pandemie koronaviru SARS-CoV2. Účinnost opatření je stanovena v době od 30.1.2021 do 14.2.2021. 

Usnesení vlády jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR, částce 16, ze dne 28.1.2021, kterou zveřejňujeme v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 9.2.2021 v 10:00 hodin v sídle kraje, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je obec Petrovice poskytovatelem informací o své činnosti. V příloze je zveřejněna výroční zpráva za rok 2020 v plném rozsahu stanoveném v §18 uvedeného zákona.

V roce 2020 obdržela obec celkem tři žádosti o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Z tohoto počtu byla jedna podaná žádost odmítnuta.

Evidovány nejsou žádosti, kdy je odpověď žadateli podávána ústně při jeho osobní návštěvě nebo při telefonickém rozhovoru.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Nouzový stav se na území ČR prodlužuje na základě usnesení vlády ze dne 22.1.2021 a předchozího souhlasu Parlamentu ČR do 14.2.2021 do 23:59 hod.

Sbírka zákonů ČR, částka 11 ze dne 22.1.2021 o prodloužení nouzového stavu a krizových opatřeních, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Platnost krizových opatření vyhlášených usnesením vlády ČR dne 23.12.2020 se prodlužují do 22. ledna 2021 - 23:59 hodin, současně vláda ČR přijala další krizová opatření, která se týkají provozu škol a dalších obdobných zařízení a upravuje možnost návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Sbírka zákonů částky 6 ze dne 7.1.2021 je zveřejněna v příloze.

Nadále doporučejume sledovat aktuální platnost opatření zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více