Obecní úřad

Dle zákona č. 541/2000 Sb., obec informuje občany o odpadovém hospodářství v obci. Informujeme o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o výsledcích - kvantifikovaných i ekonomických, současně upozorňujeme na možnou prevenci a minimalizaci vzniku komunálního odpadu v domácnostech.

Informace za rok 2022 je zveřejněna v příloze.

Na internetových stránkách v sekci Odpadové hospodářství jsou průběžně zveřejňovány další informace.  

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Obec Petrovice se také v letošním roce přihlásila do akce "Čistá Vysočina", kterou vyhlašuje a zajišťuje Kraj Vysočina. Při této akci probíhá úklid veřejných prostranství a přírody na území kraje. 

Obec se do akce zapojí v pátek 14. dubna 2023. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před budovou Obecního úřadu Petrovice.

Zveme občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na této akci. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Více o akci ke zveřejněno zde: https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Přehlídka toho, co do kontejneru na bioodpad nepatří.

Teplý víkend někdo z občanů využil k úklidu domova, což je jistě chválihodná činnost, ale jeho aktivita skončila tak, že veškerý odpad nacpal do pytlů a ty pak naházel do kontejneru na bioodpad. Docela by mě zajímal "myšlenkový pochod" takového občana. Nemyslím si, že očekává, že plastové obaly od potravin, trubky, pytle, kameninové misky, kachle apod. se rozloží ma kvalitní kompost. Možná má radost, jak na likvidaci odpadu vyzrál. To, že všechen odpad, který se v kontejneru nacházel, mohl roztřídit, plasty vhodit do sp...

Číst více

Honební společenstvo Petrovice, se sídlem Krahulov, zve občany, na jejichž pozemcích je myslivost v rámci honitby prováděna, na valnou hromadu, která se koná 1.4.2023 od 13:00 hodin v sídle Obecního úřadu Krahulov, Krahulov č.p. 41.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 14.3.2023 v 10:00 hodin, v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, se sídlem Třebíč, Hrotovická 232, se uskuteční 14.3.2023 se začátkem ve 13:00 hodin v Třebíči, sále hotelu Atom, Velkomeziříčská 640.

Návrh program je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze jsou zveřejněny dokumenty k hospodaření Svazku obcí pro komunální služby, jehož členskou obcí je i obec Petrovice a na jednáních ji zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. Zveřejněn je návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 - 2028.

Současně je zveřejněno hospodaření za rok 2022, které je shrnuto do závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.

Hospodaření svazku obcí upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 38 a 39.

Svazek obcí zveřejní návrh stře...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční dne 1.3.2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá územním samosprávným celkům zpracování střednědobého výhledu rozpočtu, který slouží pro finanční plánování rozvoje hospodářství - § 3.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na odbobí od 1.1.2024 do 31.12.2026 je zveřejněn v příloze a bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 1.3.2023. 

Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projedn...

Číst více

Dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obec Petrovice zveřejňuje záměr směny a darování pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Na základě zpracované a schválené územní studie lokality Z2 – zóna bydlení severozápad II dle územního plánu obce a dle následně vyhotoveného geometrického plánu č. 463-65/2021, který zhotovila firma PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., bude provedeno vzájemné majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků v dotčeném území. Jedná se o vypořádání vlastnictví k pozemkům s konkrétními osobami, který mi jsou vlastníci pozemků v uvedené...

Číst více