Obecní úřad

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, opakovaně důrazně upozorňuje na povinnost odstranění inertních kůrovcových souší z lesních porostů.

Pádem souší dochází nejen k případnému poškození okolního majetku, ale jsou ohroženy životy a zdraví návštěvníků lesa, lesních dělníků či vlastníků sousedních lesních pozemků. 

Úplné znění výzvy je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

 

Číst více

Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech a přetrvávajícím extrémním teplotám došlo k razantnímu poklesu hladin většiny vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč. Vodní toky vykazují výrazně podprůměrné a místy i nulové průtoky, které způsobují na mnoha místech překročení ukazatele „sucha“, proto vodoprávní úřad vzhledem k této nepříznivé hydrologické situaci vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů povrchových  i podzemních vod a šetření s vod...

Číst více

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v obci Petrovice uspořeno 30,511 tun CO2 a energie 779.786 MJ.

V množství se jednalo o 32,068 t vytříděných odpadů.

V celém systému EKO-KOM bylo uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. Celkově přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Úřad státu ve věcech majetkových v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.7.2023. Seznam je zveřejněn v příloze. 

Současně je také zveřejněn informační materiál ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Pokud se vlastník nemovitosti ...

Číst více

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č. j.: ODKS 58609/23 - SPIS 9932/2023/PJ, ze dne 10.07.2023, kterým Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu - úplnou uzavírku a objízdné trasy z důvodu provádění výkopových prací a pokládky kanalizace v obci Nová Ves. 

Platnost je stanovena od 17.7.2023 (7:00 hodin) do 31.10.2023 (20:00 hodin).

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 28.6.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Plénum MAS Podhorácko, o.p.s., se sídlem Okříšky, se uskuteční v úterý 20.06.2023 od 16:00 hodin v jídelně ZŠ Okříšky. Předpokládaný program je zveřejněný v příloze. 

Jednání je veřejné a jsou zváni všichni zástupci spolků, neziskových organizací, podnikatelé i občané.

Obec Petrovice je členskou obcí, kterou při jednáních zastupuje místostarosta obce David Kružík.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 13.06.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání zasedání ZK č. 04/2023 je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 24.05.2023 byl projednán a schválen závěrečný účet a účetní závěrka obce Petrovice za rok 2022 a hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2022. 

Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření a účetní výkazy obce jsou zveřejněny v příloze infromace.

Účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice jsou zveřejněny zde: https://www.petroviceutrebice.cz/clanky/ucetni-vykazy-k-31122022-materska-skola-petrovice 

...
Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 24.5.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více