Obecní úřad

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 je zveřejněno v přílohách.

Uvedené dokumenty týkající se hospodaření svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách budou projednány na valné hromadě konané dne 25.05.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se koná ve čtvrtek 25. května 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obcí zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 70982996, sestavené k 31.12.2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny účetní výkazy obce Petrovice. Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha sestavené k 31.12.2022, které tvoří účetní závěrku roku 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po skončení kalendářního roku se účetnictví obce souhrnně zpracovává do závěrečného účtu, který je zveřejněn v příloze.

Návrh závěrečného účtu bude projednán na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.5.2023. 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky musí být doručeny do kanceláře Obecního úřadu Petrovice nejpozději dne 24.5.2023. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Záměr prodeje a pronájmu pozemků obce za účelem majetkoprávního vypořádání realizace stavby "II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" a návrhy smluv (kupní a nájemní) jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, § 36, odst. 5, provozovatel vodovodu a kanalizace zasílá Ministerstvu zemědělství informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů a současně zveřejňuje uvedené vyúčtování na úřední desce obecního úřadu. 

Porovnání ceny vodného za rok 2022 zpracovala Vodárenská akciová společnost, a.s, Brno, divize Třebíč. Cena vody účtovaná odběratelům činila v roce 2022 za 1 m3 částku 46,20 Kč s 10% DPH.

Porovnání ceny stočného za rok 2022 zpracovala obec Petrovice. Cena stočného činila z...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se koná 9. 5. 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, č.j.: 671023/23/2900-11420-709759, kterou se oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí předpisných seznamů pro daň z nemovitých věcí na rok 2023 daňovým subjektům, kteří nejsou k placení uvedené daně přihlášení prostřednictvím SIPO, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná ve středu 26.04.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více