Obecní úřad

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zveřejňuje koncepci "Aktualizace Plánu odpadové hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 -2025 s výhledem do roku 2035" a oznamuje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21.11.2022. 

Koncepce je zveřejněna mimo jiné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS031K?lang=cs

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat 8.11.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání č. 6/2022 je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Druhé zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat dne 2. listopadu 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program je zveřejněný v příloze oznámení.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněno Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Petrovice u Třebíče, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, dne 17.10.2022, spisová značka: SP1373/2022-520101.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Společnost EG.D, a.s., oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací. K přerušení dodávky dojde dne 31.10.2022 v době od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast se týká celé obce kromě odběrů napájených z trafostanice Baráky.

Úplný text oznámení společnosti o přerušení dodávky elektrické energie je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněna informace Lesů České republiky, s.p., lesní správy Třebíč, ze dne 2.9.2022, kterou lesní hospodář upozorňuje, že odkladný účinek provedení těžby kůrovcových souší (smrk, borovice, modřín) na všech lesních majetcích končí k datu 31.12.2022. 

Součástí jsou i informace o možných kontrolách a o povinnosti zalesnit vzniklou holinu a zajištění mladého porostu.

Zveřejnila: Helena Moudrá      

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2022 se bude konat dne 13.9.2022 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 9. září 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Petrovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost (přesná adresa): Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, budova Obecního úřadu Petrovice, zas...

Číst více